Uw privacy

Atletiekvereniging “AV Hollandia” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop “AV Hollandia” persoonsgegevens verwerkt van haar leden.

De persoonsgegevens van onze leden (en vrijwilligers) worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt “AV Hollandia” zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is “Atletiekvereniging Hollandia”, James Grievelaan 3, Blokker. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als “AV Hollandia” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de “AV Hollandia” uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt “AV Hollandia” persoonsgegevens van u:

 • i.v.m. administratieve doeleinden (bijv. wanneer u lid wordt van “AV Hollandia”);
 • wanneer u producten en/of diensten van “AV Hollandia” afneemt;
 • wanneer u deelneemt aan activiteiten georganiseerd door “AV Hollandia”;
 • wanneer u contact heeft met “AV Hollandia”. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, een contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of onderzoeken, gebruik maakt van onze website, inlogt op uw account via onze website, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 • om leden van haar diensten/activiteiten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media;
 • om leden op hun verjaardag een persoonlijke boodschap te sturen;

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de overeenkomst van lidmaatschap die u met “AV Hollandia“ bent aangegaan.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan “AV Hollandia” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorna(a)m(en)
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
E-mail

“AV Hollandia” heeft een eigen nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink vermeld onderaan de desbetreffende nieuwsbrief.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten van de verschillende commissies van “AV Hollandia” en berichten van de penningmeester van “AV Hollandia” indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar “AV Hollandia”, onder vermelding van AVG/WBP, ledenadministratie@avhollandia.nl

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

“AV Hollandia” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens “AV Hollandia” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

“AV Hollandia” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien “AV Hollandia” een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop “AV Hollandia” uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/of in onze nieuwsbrieven.

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op (zie hierna).

Contactgegevens

Atletiekvereniging Hollandia

p/a…Secretaris

Postbus 466

1620 AL Hoorn

Secretaris@avhollandia.nl

Hoorn, april 2018