Het preventief beleid sportorganisaties is een maatregel die verenigingen kunnen nemen om hun organisatie veiliger te maken voor minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Omdat AV Hollandia er alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat er binnen de vereniging een veilig klimaat heerst, hanteert de vereniging een ook een preventief beleid. Het preventief beleid van AV Hollandia bestaat uit drie maatregelen die hieronder worden toegelicht:


Gedragsregels seksuele intimidatie

Om een veilig klimaat te creëren zijn afspraken en regels nodig. Vandaar dat AV Hollandia de gedragsregels tegen seksuele intimidatie hanteert, die opgesteld zijn door het NOC*NSF. Alle trainers van AV Hollandia zijn op de hoogte van deze regels en hanteren en bewaken deze gedragsregels. Hieronder kan je lezen wat de regels inhouden en hoe deze tot stand zijn gekomen:

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. DE regels zijn gemaakt om de risico´s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vind u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Bron: http://nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie


Aannamebeleid

AV Hollandia is een sportvereniging waar verschillende soorten vrijwilligers actief zijn. Deze vrijwilligers vormen het hart en ziel van de vereniging. Als vereniging zijn wij daarom ook altijd op zoek naar goede vrijwilligers die verschillende taken binnen de verenging kunnen vervullen. Zo zijn wij als verenging ook regelmatig op zoek naar nieuwe trainers. Trainers die de brandstof kunnen vormen waarop de vereniging loopt. En die ervoor zorgen dat dagelijks alle leden van de vereniging aan hun trekken komen. Trainers werken met verschillende groepen van jong tot oud en man en vrouw. Trainers werken hierbij ook met kwetsbare doelgroepen zoals minderjarige.

Om er zeker van te zijn dat wij als vereniging niet de verkeerde persoon aannemen als trainer hanteren wij een strak aannamebeleid. In dit beleid nemen wij diversen maatregelen om personen die bij AV Hollandia aan de slag willen als trainer te screenen. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is hierbij één van de belangrijkste eisen.


Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenspersoon of vertrouwenscontactpersoon vormt het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Leden van de vereniging kunnen met deze persoon praten of bij hem of haar terecht voor advies. Deze vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen binnen de vereniging zoals de sporters, trainers, ouders, bestuursleden en andere vrijwilligers. Binnen AV Hollandia zijn twee vertrouwenspersonen actief. De vereniging heeft hierbij bewust gekozen voor zowel een manlijke en vrouwelijke vertrouwenspersoon. Hieronder treft uw de gegevens van onze vertrouwenspersonen en hoe u met hem contact op kunt nemen:

 Naam  telefoonnummer  e-mail
 Nico van der Gulik  0229-230819 nicovandergulik@quicknet.nl
 Loes Kunst-Vijzelaar  0229-543276 l.kunst@quicknet.nl