Laatste nieuws op Facebook

1 day ago

A.V.Hollandia

De pupillen hebben aanstaande woensdag 24-4 wel training. De A pupillen trainen dan van 17 tot 18 uur. Volgende week maandag 29-4 en woensdag 1-5 is er geen training voor de pupillen. De junioren trainen gewoon door in de voorjaarsvakantie. ... Laat meer zienlaat minder zien

Bekijken op Facebook

1 week ago

A.V.Hollandia

2e wedstrijd seniorencompetitie 3e klas in Hoorn
Op 26 mei wordt de 2e competitiewedstrijd voor senioren 3e klas op de Blauwe Berg gehouden. De toewijzing is verleden week rond gekomen. De tijdwaarneming zal door Hera worden verzorgd.
... Laat meer zienlaat minder zien

Bekijken op Facebook

1 week ago

A.V.Hollandia
Bekijken op Facebook

2 weeks ago

A.V.Hollandia
Bekijken op Facebook

2 weeks ago

A.V.Hollandia

LET OP: na 20.00 uur is er maandag 15 april geen training meer ivm ledenvergadering.

AGEMENE LEDENVERGADERING 15 APRIL 2019
In de ALV van november 2018 is gesproken over de het renoveren van ons clubgebouw. Net als de vereniging is het gebouw binnenkort 40 jaar oud en dat is ook wel te zien. Het zou mooi zijn als de verschillende ruimtes zouden kunnen worden gestript en heringericht. De atletiekvereniging Hollandia is als gebruiker verantwoordelijk voor het gebouw, maar de renovatiekosten die moeten worden gemaakt zijn deels ook voor rekening van de gemeente Hoorn.
Recent is door de gemeente een ‘meer jaren onderhoudsplanning’ (MOP) gemaakt die leidend zal zijn voor de planning van activiteiten en de bekostiging daarvan. Binnenkort gaat een ‘(ver)bouwcommissie’, met ondersteuning van Willem Heins, namens de atletiekvereniging deze MOP (her)beoordelen. De vereniging zal met de uitkomsten van die inspectie in gesprek gaan met de gemeente met als doel inzichtelijk te krijgen wat gaat worden aangepakt en welke kosten daaraan zijn verbonden.
Nico van der Gulik

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 15 april in het clubgebouw van AV Hollandia, Blauwe Berg 2, Hoorn

Agenda
1 Benoeming notulist en notulencommissie
2 Opening, ingekomen stukken en mededelingen
3 Notulen najaarsvergadering 19 november 2018
4 Financieel jaarverslag 2018
5 Verslag kascontrolecommissie
6 Benoeming kascontrolecommissie
7 Jaarverslagen:
Secretaris, Jeugdcommissie, Thuiswedstrijden, Trainers, Loopgroep, Triatlon
Pauze
8 Huldiging diverse Hollandianen
9 Rondvraag
10 Vaststelling datum ALV november 2019
Sluiting
... Laat meer zienlaat minder zien

Bekijken op Facebook
 Berichten uit de vereniging