Algemene Voorwaarden Hardloopwedstrijden georganiseerd door AV-Hollandia

  1. Alle deelnemers doen mee op eigen risico.
  2. AV-Hollandia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, voor ongevallen en/of schade aan eigendommen.
  3. Eenmaal gekochte startbewijzen kunnen worden geannuleerd tot 1 week voor de start. Het bedrag, met aftrek van €1,00 administratiekosten, zal worden teruggestort op uw rekening. Stuur hiervoor uw verzoek middels een reply van uw inschrijfbevestiging terug naar de organisatie.
  4. Overdragen van het startnummer kan, per e-mail, tot 1 week voor de start onder vermelding van de naam, adres, geboortedatum en e-mail-adres van de nieuwe deelnemer. Stuur hiervoor uw verzoek middels een reply van uw inschrijfbevestiging terug naar de organisatie. Op de wedstrijddag kan op de afhaallocatie van de startbewijzen wijzigingen, zoals overdragen van het startnummer, worden geregeld bij de wijzigingsdesk.
  5. De betaling van de voorinschrijving verloopt via de op de voorinschrijving aangegeven betaalmethode(n).
  6. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
  7. De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders en/of overmacht zouden tot afgelasting kunnen leiden. In alle gevallen kan de AV-Hollandia geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van het betaalde inschrijfgeld.
  8. De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen in relatie tot AV-Hollandia, zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.).
  9. De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
  10. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Voorbehoud
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. De site is vanuit een informatief oogpunt opgezet.